Hakkımızda

GÜRER Elektromekanik Sistemler Taahhüt Anonim Şirketi çok sayıda nitelikli projenin mekanik tesisat uygulama işlerini başarıyla tamamlamış tecrübeli teknik kadro ve teknolojik altyapıya sahiptir. Türkiye’nin nitelikli projelerinden edindiği tecrübeler ile sektörde önde gelen firmalardan biridir.

Vizyonumuz

Kalite, dinamizm ve yenilikçilik ile bilinirliğimizi üst düzeye taşıyarak, ilgili olduğumuz alanlarda sağladığımız güvenilir çalışma ortamı ile Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen mekanik tesisat şirketlerinden biri olmaktır.

Misyonumuz

Güvenli, yüksek kaliteli, çevre dostu, ileri teknolojiye sahip, sürdürülebilir ve uygun maliyetli, projeler tasarlar ve tamamlarız.
Faaliyetlerimizi müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirerek müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulmasını sağlarız.
İnsana değer veren, kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimseyen bir kuruluş olma iradesi ile iş birlikleri geliştirir ve değişime olan bağlılığımızla verimli, karlı ve sürdürebilir bir şekilde büyürüz.
Yetkin çalışanların rekabette itici güç olacağının bilir, yenilikçi insan kaynakları sistemleri ve öğrenen organizasyon kültürü ile çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin en üst seviyeye yükselmesini sağlarız.
Sosyal sorumluluk bilinci ile çevreyi ve doğal kaynakları koruyan teknolojilere, etik değerlere önem verir, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunuruz.

Değerlerimiz

İnsan Mutluluğu

Mutlu ve yetkin çalışanlarımızla müşterilerimizin mutluluğuna ulaşabileceğimizi düşünürüz. İnsana saygı kavramının değerler zincirimizin en önemli halkası olduğuna inanırız.

Gelecek Nesillere Saygı

Su ve enerji başta olmak üzere doğal kaynakların akıllıca kullanılması gerektiğini düşünürüz. Müşterilerimizin çevre dostu ve enerji etkin sistemleri tercih etmelerini teşvik ederiz. Bu şekilde ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak topluma katkıda bulunabileceğimize inanırız.

Etik ve İlkeli Yönetim

Hakkaniyetli, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışının önemini biliriz. Ulusal ve küresel yasalara, kurallara uyulması gerektiğini düşünürüz.

Değişim

Gelişimin değişimle mümkün olduğunu düşünürüz. Mükemmelliğin ancak sürekli iyileştirme ve geliştirme ile yakalanabileceğine inanırız.

Başarma Azmi

Başarıya ancak tutku ile ulaşılabileceğini biliriz. Her ulaşılan başarının bir yenisinin habercisi olduğuna inanırız.

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Mükemmellik Modeli doğrultusunda yaklaşımları ve hedefleri ortaya koyar, yaygınlaştırır, sürekli gözden geçirerek iyileştirir ve mükemmellik yolculuğumuzu kararlı bir şekilde sürdürürüz.
Müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre yönetim ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kullanırız.
Sektörümüz gereği, tasarım ve uygulama ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri ve yürürlükte olan kurallara sürekli olarak uygunluğu sağlarız.
Taahhütlük hizmetlerimizi fen ve teknolojiye uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde vermek amacıyla Kalite Güvence Sistemleri’ni uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlarız.
Müşterileri memnuniyeti için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri karşılamak için çabalar ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.
Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitim yaparız.

Çevre Politikamız

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli etkilerini kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız.
İnşaat sektörünün gerektirdiği yasa ve yönetmelikleri ile Çevre Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyumu sağlarız.
Sürdürülebilir bir çevre için enerjinin etkin kullanılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.
Kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz. Alt Yüklenicilerimizi ve Tedarikçilerimizi çevre etkisi açısından değerlendirir ve kontrol ederiz.
Paydaş beklenti, ihtiyaç ve geri bildirimlerini alır, analiz eder, dengeler ve uygularız.
Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, çevre kirliliğini önlemeyi taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Paydaşlarımızın, kuruluşumuzun faaliyetleri dolayısıyla maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknoloji kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.
Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde İş Hukuku Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyumu sağlarız.
Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutarız.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, yaralanma ve iş hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.

İş Birliği Politikamız

Müşterilere ve diğer paydaşlarımıza artan değer yaratmak amacıyla, karşılıklı başarıyı güvence altına alarak çeşitli kuruluşlarla süreklilik arz eden güven verici ilişkiler kurar ve geliştiririz.
İş birliklerinin uzun süre birlikte çalışmaya ve sürdürülebilir değer artırımına bağlı olduğu bilinci ile hareket eder, stratejik ve operasyonel iş birliklerini belirlerken kurumsal ve stratejik gereksinimleri, birbirimizi tamamlayıcı kuvvetli yönleri ve yetenekleri temel alırız.
İş birliği yaptığımız kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurarız. İlişkilerimizi etik ilkelerimiz çerçevesinde yürütür, yasa ve kurallara uygunluk, doğruluk ve tutarlılık içinde yönetiriz.
İş birliği yaptığımız kuruluşların faaliyetlerini gerçekleştirirken, küresel ilkeler sözleşmesinde belirtilen İnsan hakları ve çalışma koşullarına ilişkin maddelere uygun davranış göstermelerini bekleriz.
İş birliği ilişkisinin performansını ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik süreçleri geliştirir ve aynı zamanda iş birliği yaptığımız kuruluşların kısa ve uzun vadeli beklentilerini anlar, algılarını yönetiriz.